Υπηρεσίες για Πολίτες

Στις ιστοσελίδες που ακολουθούν θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του Δήμου, την έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αιτήσεων και κατάθεση δικαιολογητικών, την συμμετοχή σε δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου, και την εξυπηρέτηση όποιου άλλου ζητήματος σας απασχολεί και περιλαμβάνεται στη δικαιοδοσία του Δήμου.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας επίσημα έντυπα, να τα συμπληρώσετε, είτε ηλεκτρονικά, πριν την εκτύπωση, είτε με το χέρι εκ των υστέρων και να τα καταθέσετε στην ανάλογη υπηρεσία. Στις ιστοσελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε υπηρεσίας όπως, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ίσως email, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση σας.

Για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων που προσφέρει η πύλη στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government) επιλέξτε τον σύνδεσμο e-αιτήματα.

Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι η εγγραφή σας ως χρήστη στη διαδικτυακή μας πύλη και η συμπλήρωση όλων των στοιχείων σας.