Πρόσκληση για την προμήθεια & εγκατάσταση μονάδας ελέγχου αντλιών Πρατηρίου Καυσίμων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 10/04/17

 

 

Aρ. Πρωτ.: 40438

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ελέγχου αντλιών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 9.920,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 10-7135.018 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

Περιγραφή προϊόντος

M.M

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ(ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

TEMAXIA

1

2

ΚΑΡΤΕΣ Η TAGS  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

TEMAXIA

300

3

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

TEMAXIA

1

4

ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΡΟΛΛΑ

50

5

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΡΤΩΝ

TEMAXIA

1

6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

 

 

                                                                                Σύνολο       8.000,00 €

                                                                         ΦΠΑ     24%      1.920,00 €    

                                                                                             ----------------

                                                              Γενικό Σύνολο         9.920,00 €                                                                                                                           

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 03/05/2017 ηµέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης