Πρόσκληση για προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής αποθήκης και δημοτικού πρατηρίου καυσίμων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 07/04/2017

 

 

Aρ. Πρωτ.: 39913

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού επισκευής & συντήρησης για την κεντρική αποθήκη και το δημοτικό πρατήριο καυσίμων και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 9.982,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 20-7135.078 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

CPV

 Περιγραφή προϊόντος

  Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμή Μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1

14721000-1 Αλουμίνιο

 Προμήθεια πάνελ Αλουμινίου

Μ2

50

20,00

1000,00

240,00

1240,00

2

31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες

 

Προμήθεια Μηχανισμός (Μοτέρ) βιομηχανικού τύπου για συρόμενες πόρτες και γκαραζόπορτες με βάρος έως 2000 κιλά

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

1000,00

1000,00

240,00

1240,00

3

31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες

 

Προμήθεια Μηχανισμός (Μοτέρ) βιομηχανικού τύπου για συρόμενες πόρτες και γκαραζόπορτες με βάρος έως 500 κιλά

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

600,00

600,00

144,00

744,00

4

39522120-4  Τέντες

 

Τέντα Καποτίνα εξωτερικής σκίασης

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

650,00

650,00

156,00

806,00

5

39522120-4  Τέντες

 

Τεντόπανο από  PVC  Πλάτος , Μήκος 420 cm χ 310 cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

500,00

500,00

120,00

620,00

6

03419000-0 Ξυλεία

 

Εμποτισμένη Ξυλεία  Εξωτερικού Χώρου

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

6,00

42,00

10,08

52,08

7

03419000-0 Ξυλεία

 

Εμποτισμένη Ξυλεία  Εξωτερικού Χώρου

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

9,00

18,00

4,32

22,32

8

03419000-0 Ξυλεία

 

Εμποτισμένη Ξυλεία  Εξωτερικού Χώρου

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

10,00

20,00

4,80

24,80

9

03419000-0 Ξυλεία

 

Εμποτισμένη Ξυλεία  Εξωτερικού Χώρου

ΤΕΜΑΧΙΟ

18

14,00

252,00

60,48

312,48

10

03419000-0 Ξυλεία

 

Εμποτισμένη Ξυλεία  Εξωτερικού Χώρου

ΤΕΜΑΧΙΟ

36

10,00

360,00

86,40

446,40

11

03419000-0 Ξυλεία

 

Εμποτισμένη Ξυλεία  Εξωτερικού Χώρου

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

4,00

24,00

5,76

29,76

12

44316000-8 Σιδηρικά είδη

 

Μεταλλική γαλβανισμένη  Βάση Ξύλου

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

8,00

56,00

13,44

69,44

13

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Γωνίες μεταλλικές

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

2,00

60,00

14,40

74,40

14

44316000-8 Σιδηρικά είδη

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

5,00

10,00

2,40

12,40

15

44316000-8 Σιδηρικά είδη

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

6,00

12,00

2,88

14,88

16

44316000-8 Σιδηρικά είδη

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

8,00

8,00

1,92

9,92

17

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Ροδέλες γαλβανιζέ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

2,00

2,00

0,48

2,48

18

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Ροδέλες γαλβανιζέ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

3,00

3,00

0,72

3,72

19

44514000-6  Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων

Γωνιακός τροχός

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

140,00

140,00

33,60

173,60

20

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Τρυπάνι SDS plus τετράκοπο

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

5,00

10,00

2,40

12,40

21

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Τρυπάνι SDS plus τετράκοπο

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

5,00

10,00

2,40

12,40

22

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Τρυπάνι SDS plus τετράκοπο

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

5,00

5,00

1,20

6,20

23

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Τρυπάνι SDS plus τετράκοπο

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

8,00

8,00

1,92

9,92

24

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Τρυπάνι SDS plus τετράκοπο

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

8,00

8,00

1,92

9,92

25

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Τρυπάνι SDS plus τετράκοπο

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

10,00

10,00

2,40

12,40

26

44316000-8 Σιδηρικά είδη

Τρυπάνι SDS plus τετράκοπο

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

12,00

12,00

2,88

14,88

27

44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη

Ανθρωποθυρίδα (Πόρτα) με  προφίλ αλουμινίου

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

360,00

360,00

86,40

446,40

28

44112310-4 Διαχωριστικοί τοίχοι

Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοδανίδας

Μ2

75

20,00

1500,00

360,00

1860,00

29

44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη

Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτα μεταλλική γενικής χρήση με  προφίλ αλουμινίου

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

100,00

100,00

24,00

124,00

30

44111700-8 Πλακίδια

Πλακίδια δαπέδου Α διαλογής.

Μ2

25

20,00

500,00

120,00

620,00

31

44810000-1 Χρώματα επίχρισης

Συντήρησης και βελτίωσης, του Τμήματος Διαχείρισης υλικών & Αποθεμάτων, με χρώμα ( βαφής πλαστικό χρώμα) για εσωτερική  χρήση

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

300,00

300,00

72,00

372,00

32

44810000-1 Χρώματα επίχρισης

 

Συντήρησης και βελτίωσης, στο στέγαστρο και κολόνες των αντλιών του Δημοτικού πρατηρίου, με χρώμα ( βαφής σιδηρών επιφανειών-ντουκόχρωμα)

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

250,00

250,00

60,00

310,00

33

44810000-1 Χρώματα επίχρισης

Ακρυλικό χρώμα συσκευασίας 10 L

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

50,00

100,00

24,00

124,00

34

39121100-7 Γραφεία

Σταθερός πάγκος εργασιακού χώρου Διαστ : 300x70x74cm.

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

120,00

120,00

28,80

148,80

                                                              Σύνολο Προμήθειας         8.050,00 €

                                                                            ΦΠΑ   24%        1.932,00 €    

                                                                                                ----------------

                                                                 Γενικό Σύνολο         9.982,00 €                                                                                                                           

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 28/04/2017 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης