Το Αθλητικό Ημερολόγιο για το 2012

Το Αθλητικό Ημερολόγιο του έτους 2012  όπως εγκρίθηκε ομόφωνα με την με αριθμό No 8-17/02/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δ ΟΠΑΦΜΑΗ στο επισυναπτόμενο αρχείο: