Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης

 

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Δ/νση: Ανδρόγεω 1

Τηλ.: 2813 409128

Διευθυντής: Οικονομάκης Φανούρης

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων

καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των

σχετικών δραστηριοτήτων.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και

Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • Αρμοδιότητες Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης (πρωτόκολλο, διακίνηση εγγράφων, αρχειοθέτηση).
 • Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, ενημέρωση των Τμημάτων με την οργάνωση κατάλληλων διαδικασιών (σεμινάρια, ομιλίες κλπ).
 • Συγκέντρωση υλικού και τήρηση Αρχείου της Διεύθυνσης.
 • Συνεργασία με τις Δ/νσεις Προγραμματισμού και Πληροφορικής και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, κατά τη διαδικασία σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, του Προϋπολογισμού και του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 


 

1.       ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου (γωνία)

Τηλ.: 2810. 243 360, 361

          2810. 344 721, 722

Fax: 2810. 243 361

Email: sosial@heraklion.gr 

Υπεύθυνη Τμήματος: Κορναράκη Μαρία

 

Σκοπός: Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δράσεων Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των  Φύλων.

Στόχοι:

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και συντονισμός προγραμμάτων και δράσεων,  που απαντούν σε ανάγκες πληθυσμιακών ομάδων. Υλοποιούνται σε συνεργασία με Φορείς & Υπηρεσίες της πόλης και τα Τμήματα Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΟΙ.Φ/Α.Π.Η).
 • Συνεργασία, δικτύωση, πληροφόρηση Υπηρεσιών, Φορέων και Δημοτών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

◘ Σχεδιάζει

◘ Εισηγείται

◘ Μεριμνά

 

Δημόσια Υγεία:

Εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της δημόσιας υγείας, με τη δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου:

    σε ευπαθείς ομάδες

•   στο  γενικό πληθυσμό, σε συνεργασία με Φορείς & Υπηρεσίες

 

Εξάλειψη φτώχειας & κοινωνικού αποκλεισμού:

Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την αντιμετώπιση & εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού:

•             Λειτουργία Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο (κλικ)  με την υποστήριξη του  Τμήματος Κοινωνικής .Πολιτικής και της Δ/νσης  Κοινωνικής  Ανάπτυξης

 • Παροχή πρωινού γεύματος σε μαθητές Α’ & Β΄ βάθμιας Εκπ/σης

•             Υλοποίηση προγράμματος με την υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης στο Ε.Π.  «Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής» - ΤΕΒΑ

•            Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης

 

Προγράμματα για τους αστέγους

 • Λειτουργία Κέντρου Αστέγων
 • Υλοποίηση Προγράμματος «ΑΝ-ΟΙΚΩ»

Υλοποίηση προγράμματος για τους αστέγους, σε συνεργασία με Φορείς & Υπηρεσίες τοπικής και εθνικής εμβέλειας (Κέντρο Αστέγων και  Πρόγραμμα «ΑΝ-ΟΙΚΩ») για την κάλυψη αναγκών άστεγων πολιτών και την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό της πόλης.

 

Προγράμματα για μετανάστες - πρόσφυγες - Ρομά

Εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων:

•       για αιτούντες άσυλο μετανάστες και πρόσφυγες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη  συμμετοχή σε τοπικά & εθνικά Δίκτυα, με την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (κλικ)  σε συνεργασία με Φορείς, Υπηρεσίες, Επαγγελματικούς & Επιστημονικούς Συλλόγους, με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της πόλης μας, με  Συλλόγους Μεταναστών & συλλογικότητες μεταναστευτικών ομάδων,

 • για την ένταξη αθίγγανων (συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ & ευπαθών κοινωνικά ομάδων) και συμμετοχή σε Δίκτυα (Τοπικά, Εθνικά & Ευρωπαϊκά),

•      για παλιννοστούντες ομογενείς.

 

Ισότητα των Φύλων – Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας & των παιδιών τους(κλικ)

Εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων, που στοχεύουν στην Ισότητα των Φύλων:

•             υποστήριξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας & των παιδιών τους

•          συνεργασία Φορέων & Υπηρεσιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την εξάλειψη της βίας και των ανισοτήτων στην οικογένεια και στην  κοινωνία

 • δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σε θέματα εξάλειψης της βίας
 • δημιουργία Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας)

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, επίσης:

◘ Υποστηρίζει διοικητικά τη λειτουργία των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-ΑΠΗ

◘ Συντονίζει  προγράμματα  & δράσεις, που υλοποιούνται με τη συνεργασία των  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- ΑΠΗ

◘ Διοργανώνει & συμμετέχει σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα

◘ Συμμετέχει σε Επιτροπές & Ομάδες Έργου.

◘ Συμμετέχει ενεργά στη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

◘  Τηρεί & συντονίζει τη διαδικασία Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας (ISO) της  Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

◘  Συμμετέχει ενεργά στη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων, π.χ. δελτία Τύπου, διάχυση  

    πληροφοριών κ.λ.π. για δράσεις του Τμήματος & και  των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας. 

◘ Συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων σε Φορείς π.χ.  Υπουργεία, ΚΕΔΕ, ΕΚΚΑ, κ.λ.π.

◘ Συντονίζει και  υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού.

◘ Συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, στην πραγματοποίηση εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης σπουδαστών  και στην ανάπτυξη 

   Προγραμμάτων.

 

 


 

Α/ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Λ. Ικάρου 121 (απέναντι από την κεντρική πύλη της ΣΕΑΠ)

Τηλ.: 2810 336 050

Αρμόδια  Υπάλληλος:

Φανταουτσάκη Ελευθερία

 

Το Κέντρο Αστέγων υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης και εποπτεύεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος, έχει συσταθεί 7μελής Επιτροπή Διαχείρισης με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Σκοπός: Η υποδοχή, η προσωρινή φιλοξενία και η ανακούφιση ατόμων ή και οικογενειών, που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης,  στερούνται οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους.

  

Στόχοι: Κάλυψη της ανάγκης στήριξης και φροντίδας των αστέγων του Δήμου Ηρακλείου.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • υπηρεσίες βραχείας διάρκειας διανυκτερεύσεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
 • παροχές κοινωνικής υπηρεσίας (συμβουλευτική, ενημέρωση, παραπομπή, κ.λ.π.)
 • παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας,
 • παροχή ειδών πρώτης ανάγκης & εξασφάλιση δυνατότητας ατομικής φροντίδας και υγιεινής,
 • διασύνδεση με αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας,  πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης
 • ένταξη των αστέγων σε δράσεις και προγράμματα κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, όταν υπάρχουν.

 

Κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται:

 • Όσοι διανυκτερεύουν στο δρόμο
 • Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα παιδιά, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης
 • Άτομα, ζευγάρια και οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω έκτακτης απώλειας στέγης και οικονομικών πόρων

  

Β/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Κόσμων 24

Τηλ.: 2810 335572

Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. (για το κοινό)

Αρμόδιος Υπάλληλος Παντοπωλείου:

Ορφανουδάκη Μάρα

 

Σκοπός: Κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά & οικονομικά ατόμων και οικογενειών, με δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών  

               πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου.

Στόχος: Εξυπηρέτηση  όλων των  δυνητικά δικαιούχων των κοινωνικών δομών του Δήμου Ηρακλείου

 

Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης, εποπτεύεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και οι εν δυνάμει δικαιούχοι παραπέμπονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η.)

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του έχει συσταθεί Επιτροπή Διαχείρισης, με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

* Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας

* Είδη ατομικής υγιεινής & καθαριότητας

* Είδη βρεφικής ανάπτυξης

* Είδη ένδυσης, υπόδησης & οικιακού εξοπλισμού

Οι ποσότητες  των προϊόντων που προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Παντοπωλείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας.

 

Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου:

v  Κρατικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας.

v  Δωρεές & χορηγίες επιχειρήσεων & ιδιωτών (προσφορά προϊόντων ή/και χρηματικών ποσών).

v  Χορηγίες εθελοντών, οργανώσεων, συλλόγων & ιδρυμάτων

v  Οικονομικές ενισχύσεις & χορηγίες ιδιωτών

v  Ίδιοι πόροι του Δήμου Ηρακλείου

 

Δικαιούχοι:

s  Έλληνες πολίτες, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Ηρακλείου

s  Ομογενείς πολίτες, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Ηρακλείου

s  Αλλοδαποί πολίτες, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Ηρακλείου & διαθέτουν άδεια παραμονής & θεωρημένο διαβατήριο, εφ’ όσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις.

 

Κριτήρια :

Βασικό κριτήριο για την ένταξη στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι:

        *       Η διαπίστωση οικονομικής αδυναμίας

  

Γ/ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Ξενώνα ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΡΡΗΤΑ για λόγους προστασίας και ασφάλειας των φιλοξενουμένων γυναικών και των παιδιών τους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, κ. Οικονομάκης Φανούρης

Τηλ.: 2810 409 128

 

Ο Δήμος Ηρακλείου αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο, στο οποίο βρίσκονται οι γυναίκες, που υφίστανται κακοποίηση δημιούργησε τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος - Πράξη «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "∆ιοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"».

Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης  βίας μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια και των 12 ετών, εφόσον πρόκειται για αγόρια.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών έχει δυναμικότητα είκοσι (20) γυναικών και των παιδιών τους και λειτουργεί επί εικοσιτετράωρης βάσης, δίνοντας τη δυνατότητα στη γυναίκα να προστατευθεί όσο χρειαστεί μαζί με τα παιδιά της σε περίοδο κρίσης βίας μέσα στην οικογένεια.

 

Σκοπός:

     Ασφαλής διαμονή σε γυναίκες, που  έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ) ή/και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογενείς, ΑμεΑ, άνεργες, κ.λπ ) προστατεύοντας τις ίδιες ή και τα παιδιά τους έως 3 μήνες.

Στόχος:

➢  ψυχοκοινωνική στήριξη στις γυναίκες για αντιμετώπιση  τραυματικών εμπειριών

➢  ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά των φιλοξενούμενων γυναικών                              

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις ωφελούμενες είναι απαλλαγμένες από  οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης ή διάκρισης βάσει εθνικότητας, φύλου, ηλικίας, φυλής ή θρησκείας

➢ Στέγη, διατροφή, ασφάλεια, προστασία, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη

➢ Διευκόλυνση πρόσβασης σε  νομική συμβουλευτική με την  παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) ή άλλων Φορέων

➢ Παραπομπή και συνοδεία των γυναικών σε υπηρεσίες (εισαγγελία, αστυνομία, νοσοκομείο, πρωτοδικείο, δομές προσχολικής αγωγής  και σχολεία)

➢ Ενημέρωση των γυναικών για τα δικαιώματά τους (ασφαλιστικά ζητήματα, επιδόματα, παροχές υπηρεσιών σε δημόσιους και δημοτικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κατασκηνώσεις)

➢ Προώθηση στην αγορά εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ενημέρωση για προγράμματα κατάρτισης, παραπομπή σε φορείς  απασχόλησης – εκπαίδευσης, ενημέρωση για θέσεις εργασίας)

 

Οι παραπομπές στον Ξενώνα γίνονται από:

➢ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου Κρήτης

➢ Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου (κοινωνικές υπηρεσίες των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

➢ Την Τηλεφωνική Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

 

 


 

Δ/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Λ. 62 Μαρτύρων, (όπισθεν Γραφείων 3ης Δημοτικής Ενότητας)

Τηλ.: 2810 319670

E-mail: iatreio@heraklion.gr

Υπεύθυνος: Δ/ντης Οικονομάκης Φανούρης

Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07.30 π.μ. έως 15.30μ.μ.

 

Σκοπός: Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Στόχος: Εξυπηρέτηση πολιτών, με οικονομικές δυσκολίες και χρόνια νοσήματα

 

Το Δημοτικό Ιατρείο, λειτουργεί με προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι υπάλληλοι του Δημοτικού Ιατρείου ανήκουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Απευθύνεται σε δημότες/κατοίκους Ηρακλείου, που παραπέμπονται από τα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η.) και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες πληθυσμού κατά προτεραιότητα:

 

* άτομα ανασφάλιστα και ασφαλισμένα, με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία

* ασθενείς με χρόνια νοσήματα και αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία

 

Για τη λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου προβλέπονται:

Α) Η ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στις οποίες περιλαμβάνονται:

* Ιατρικές υπηρεσίες

* Νοσηλευτική φροντίδα

* Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας

* Υπηρεσίες εργοθεραπείας

* Μαιευτική φροντίδα

* Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης & προαγωγής της υγείας.

 

Β) Η ανάπτυξη υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, στις οποίες περιλαμβάνονται

* ψυχολογική στήριξη

* κοινωνική στήριξη και φροντίδα

* συμβουλευτική

* ενημέρωση & πληροφόρηση

* διασύνδεση με υπηρεσίες & φορείς

 

 


 

2. ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Σκοπός: Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας

Στόχοι: Στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου – Παλαιά Λαχαναγορά

Τηλ.: 2813 409530 – 35

E-mail: kprostasia@heraklion.gr  

Υπεύθυνος Τμήματος: Πασπαλιάρης Αντώνιος

 

Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου

Σκοπός: Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων  Πολιτών.

 

1.      Προνοιακά επιδόματα

Αναγνώριση επιδοματούχων, διαχείριση, καταβολή και έλεγχος 12 προνοιακών επιδομάτων, που αφορούν  τους κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου, και είναι τα κάτωθι:

1. ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΟΑ-ΕΠΕ 005 ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (κλικ)

2. ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΚΟΑ-ΕΠΕ 009 ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (κλικ)

3. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ  (ΚΟΑ-ΕΠΕ 006 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ - ΣΠΑΣΤΙΚΑ (κλικ)

4. ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤ.ΥΣΤΕΡΗΣΗ  (ΚΟΑ-ΕΠΕ 002 ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (κλικ)

5. ΚΙΝΗΣΗΣ  (ΚΟΑ-ΕΠΕ 014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (κλικ)

6. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΚΟΑ-ΕΠΕ 003 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ (κλικ)

7. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ (ΚΟΑ-ΕΠΕ 007 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ, ΤΕΤΡ/ΚΟΙ  (κλικ)

8. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΚΟΑ-ΕΠΕ 012 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΕΤΡ/ΚΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ  (κλικ)

9. ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ  (ΚΟΑ-ΕΠΕ 011 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ (κλικ)

10. ΚΩΦΩΣΗ  (ΚΟΑ-ΕΠΕ 004 ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ (κλικ)

11. ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ  (ΚΟΑ-ΕΠΕ 008 ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ (κλικ)

12. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  ΚΟΑ-ΕΠΕ 018 ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (κλικ)

13. Επίδομα Α’ κοινωνικών βοηθειών – ΕΦΑΠΑΞ   (ΚΟΑ-ΕΠΕ 015 ΑΙΤΗΣΗ  ΕΦΑΠΑΞ (κλικ)

 

2.       Χορήγηση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους & πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας

•    Χορήγηση & ανανέωση μηδενικού ποσοστού συμμετοχής στη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων πολιτών Δήμου Ηρακλείου.

•    Χορήγηση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας εφόσον ρητά αναγράφεται σε κείμενη νομοθεσία.

 

3.     Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης - Μ.Φ.Π.Α. & Δημοσίου & Ιδιωτικού δικαίου

        017_ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Μ.Φ.Π.Α.Δ (κλικ)

 

4.    Φιλανθρωπικά Σωματεία - Μ.Κ.Ο.

•    Έλεγχος και θεώρηση οικονομικών στοιχείων, μη Κερδοσκοπικών Σωματείων Δήμου Ηρακλείου.

•    Έγκριση λαχειοφόρων αγορών.

 

 

 


 

Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η.)


Τα «Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων  (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η.) είναι Τοπικές Κοινωνικές  Υπηρεσίες,  Τοπικά Κοινοτικά

Αναπτυξιακά Κέντρα και  Τοπικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στελεχώνονται από  επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Μαία & Οικογενειακούς Βοηθούς.

Η  υπηρεσία απευθύνεται: σε όλους τους κατοίκους της κάθε Δημοτικής Κοινότητας, ανεξάρτητα από ηλικία, υγεία, θρησκεία και εθνικότητα, καθώς

και σε όσους αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις,  όπου απαιτείται άμεσα κοινωνική παρέμβαση ή μέριμνα για παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

Παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

•             Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κοινωνικών Προβλημάτων

•             Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Νοσηλευτική, Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Μαιευτική & Προληπτική Ιατρική)

Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων στην κοινότητα, ενεργοποιώντας την κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή, την αλληλεγγύη, τη δικτύωση και την Ανοικτή Προστασία Ηλικιωμένων.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ειδικότητα:

 

Α/ Υπηρεσία Εργοθεραπείας:

* Ατομικές ή / και ομαδικές δράσεις προαγωγής της υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. για  ανεξάρτητη,   

   παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

* Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων σε ωφελούμενους του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.

* Ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριότητων για τη  λειτουργικότητα και ανεξαρτησία του ωφελούμενου σε όλες τις πλευρές της ζωής του.

* Ανάπτυξη δραστηριοτήτων  για τη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη της αναπηρίας.

 

Β / Κοινωνική Υπηρεσία

* Καταγραφή αιτημάτων, λήψη δικαιολογητικών, εγγραφή ωφελουμένων

* Λήψη κοινωνικού ιστορικού ωφελουμένων

* Ενημέρωση ωφελουμένων, κατοίκων & υπηρεσιών της περιοχής για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα

* παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες & φορείς

* Πραγματοποίηση συνεδριών συμβουλευτικής & ψυχολογικής στήριξης στους ωφελούμενους του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.

* Συμβολή στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση ατομικών ή οικογενειακών προβλημάτων των ωφελουμένων του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. ή με ατομικές 

   παρεμβάσεις ή σε συνεργασία με φορείς.

* Διενέργεια κοινωνικών ερευνών, όπου κρίνεται απαραίτητο και μετά από εισαγγελική εντολή

* Ανάπτυξη στοχευμένων συνεργασιών με τοπικούς φορείς, Συλλόγους, Μ.Κ.Ο.  για αντιμετώπιση θεμάτων ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος.

* Συμμετοχή σε επιτροπές ή/και ομάδες εργασίας

* Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, παρεμβάσεων και δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

 

Γ/ Υπηρεσία Μαιευτικής:

*  Συμβουλευτική σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού

* Λήψη pap-test , γυναικολογική εξέταση και εξέταση μαστών των ανασφάλιστων γυναικών

* Συμβουλευτική και ενημέρωση των γυναικών για θέματα σχετικά με την ιδιότητα της ως μαία

* Παραπομπή σε ιατρικές υπηρεσίες

* Ενημέρωση γυναικών και ζευγαριών σε θέματα αντισύλληψης

* Συνεργασία με σχολεία της περιοχής και ενημέρωση των μαθητών σε  θέματα υγείας.

 

Δ/ Υπηρεσία Νοσηλευτικής φροντίδας

* Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού                     

* Λήψη ζωτικών σημείων έλεγχος και θεραπευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος αρτηριακής υπέρτασης, χοληστερίνης, τριγλικεριδίων, σακχάρου κ.λ.π.)

* Συμβουλευτική υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

* Σχεδιασμός και  υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε άτομα, ομάδες και κοινότητα

* Εφαρμογή προγραμμάτων διαχρονικής παρακολούθησης (FOLLOW-UP)

 

Ε/ Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας

* Υπηρεσίες υγείας για την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κινητικής και  λειτουργικής ικανότητας του ατόμου, (ιδιαίτερα όπου η κίνηση  

   και η λειτουργικότητα απειλούνται από γήρας, τραυματισμούς, νόσους ή και περιβαλλοντικούς παράγοντες).                            

* Υπηρεσίες πρόληψης,  βελτίωσης και αποκατάστασης παθολογικών καταστάσεων και τραυματικών βλαβών, που προκαλούν διαταραχές στο 

   νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα σε συνεργασία με γιατρό του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση.

 

ΣΤ/ Υπηρεσία Οικογενειακής Φροντίδας:

* Συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα 

* Εξυπηρέτηση των ωφελούμενων που επισκέπτονται το εντευκτήριο του Κέντρου.

* Εργασίες καθαριότητας και ευπρεπισμού του χώρου του Κέντρου

 

 

1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Υπεύθυνη: Παντερή Κατερίνα

Τηλ.: 2810 342367

 

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγ. Τριάδας

Δ/νση: Βουρδουμπάδων 12                                                                 

Tηλ.:  2810 333261

Fax:   2810 333262

e-mail: kekoif1@heraklion.gr   

 

 

2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Υπεύθυνη Τμήματος: Κατσίβα Χριστίνα

Τηλ.: 2810.301437

 

α. ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Κατσαμπά

Δ/νση: Αγησιλάου 4

Tηλ.:  2810 301437

 Fax: 2810 301437

 E-mail: kekoif2@heraklion.gr

 

β. ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Πόρου 

Δ/νση: Μ. Κωνσταντίνου 15                                                                

Tηλ: 2810. 300 160, 2810 330318

 E-mail: kekoif2@heraklion.gr

  


3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Υπεύθυνη Τμήματος: Παπαδοπούλου Ειρήνη

Τηλ.: 2810 315453

 

α. ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Θερίσου

 Δ/νση: Μίνωος 67 &  Μ. Αρχαγγέλου

 Tηλ.: 2810 256271

 E-mail: kekoif3@heraklion.gr

   

β. ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Δειλινών

Δ/νση: Εργοτέλους & Πύρου

Tηλ.:  2810. 314 322

E-mail: kekoif3@heraklion.gr

   

γ. ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η Τάλως

Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου                                                                              

Tηλ.: 2810 315 453

 Fax: 2810 317368

Ε-mail: kekoif3@heraklion.gr 

 


4η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Υπεύθυνη Τμήματος: Σαρακινάκη Ευαγγελία

Τηλ.: 2810 360973

 

α. ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Μασταμπά

Δ/νση: Π. Φωτίου 46                                                                                                                               

Τηλ.: 2810 360973

 Ε-mail: kekoif4@heraklion.gr

 

β. ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Φορτέτσας

Δ/νση: Ιπποκράτους 8                                                                                                                                    

Τηλ.: 2810 360399

Ε-mail: kekoif4@heraklion.gr

 

γ.  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη

Δ/νση: Χατζάκη 40                                                                       

Τηλ.: 2810  235675

Ε-mail: kekoif4@heraklion.gr

 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Δ/νση: Διονυσίου 13 &  Αρτεμισίας

Υπεύθυνη Τμήματος: Καρυπίδου Αναστασία                                                               

Τηλ.: 2810  221738

Fax: 2810 331102

Ε-mail: kekoif5@heraklion.gr