Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ σε επιτροπή διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ. 8, του άρθρου 221 του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) σε γνωμοδοτικό όργανο που αφορά την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού».
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τετάρτη 22/03/2017 και ώρα 11:00 π.μ.