Προμήθεια ειδών ρουχισμού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ    : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδιος  :Δαμιανάκη Αικ., Τζανιδάκης Βασ.

 

 

 

Ηράκλειο  20/07/2017

Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : 86195 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος, για την «Ειδών ρουχισμού  ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»  συνολικού προϋπολογισμού 40.424,00€ με το Φ.Π.Α. 24% ).

 

2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 24 / 08/2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας,  ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την σύμβαση «προμήθεια ειδών ρουχισμού  ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την   31/ 08 /2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα  10: 00 : π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 652,00 ευρώ, Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μέρος της προμήθειας , το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί του μέρους της προμήθειας  προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .

 

 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα    - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  –  Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την   ΚΥΑ  2/82452/002 12- 11- 2008  ενδεικτικά  σας αναφέρομε  ότι  η δημοσίευση γίνεται  με γραμματοσειρά   7 στιγμάτων   και διάστιχο  8,5  στιγμών

 

Tα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ