Πρόσκληση για την προμήθεια «Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 11/04/17

 

 

Aρ. Πρωτ.: 40813

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια «Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017» και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 17.856,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος των Κ.Α.: 10-6615.001, 15-6615.001, 45-6615.001, 50-6615.001, 70-6615.001 και αναλύεται ως εξής:

 

 

A/A

CPV

Κωδικός

Αναλυτική Περιγραφή

Μ.Μ

Ποσότητα Μελέτης

Τιμή Μονάδος

Καθαρή Αξία

Αξία Φ.Π.Α 24%

Συνολική  Αξία

                   

1

22110000-4

25.041-0134

Καρτέλες εκρού με το κείμενο για τέλεσης πολιτικού γάμου 290 X 210 mm

Τεμάχια

2000

0,400

800,000

192,000

992,000

2

22110000-4

25.041-0101

Βιβλία χρέωσεις εγγράφων 200 φύλλων 30Χ40

Τεμάχια

6

25,000

150,000

36,000

186,000

3

22110000-4

25.041-0006

Βιβλίο σταχωμένo ημερήσιας απογραφής καυσήμων 350 Χ 250mm των 500 φύλλων  δέσιμο αριστερα

Τεμάχια

3

50,000

150,000

36,000

186,000

4

22110000-4

25.041-0011

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250mm των 100 φύλλων

Τεμάχια

20

25,000

500,000

120,000

620,000

5

22110000-4

25.041-0010

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250mm των 200 φύλλων

Τεμάχια

20

25,000

500,000

120,000

620,000

6

22110000-4

25.041-0218

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου Εξερχομένων Ληξιαρχείου 300X400  των 200 φύλλων  δέσιμο αριστερα

Τεμάχια

10

30,000

300,000

72,000

372,000

7

22110000-4

25.041-0211

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου Ληξιαρχείου  300X400  των 200 φύλλων δέσιμο αριστερα

Τεμάχια

10

30,000

300,000

72,000

372,000

8

22110000-4

25.041-0227

Βιβλίο σταχωμένο αναφοράς αφαίρεσης πινακίδων Διαστάσεων Α3 297χ420 των 100 φύλλων

Τεμάχια

2

40,000

80,000

19,200

99,200

9

22110000-4

25.041-0200

Βιβλιο Σταχωμένο Δημοτολογίου 550χ450mm (110 φύλλων)

Τεμάχια

5

65,000

325,000

78,000

403,000

10

22110000-4

25.041-0199

Βιβλίο σταχωμένο Μητρώο Αρρένων 420χ300mm ( θα σταχωθεί όταν εκτυπωθεί από το Δημοτολόγιο προσοχή)                             Σελίδες περίπου 80 έως 100

Τεμάχια

4

35,000

140,000

33,600

173,600

11

22110000-4

25.041-0197

Βιβλίο Σταχωμένο Πολιτογραφήσεων 350χ250mm 200 φύλλων

Τεμάχια

2

40,000

80,000

19,200

99,200

12

22110000-4

25.041-0107

Βιβλίο Σταχωμένο Πρωτοκόλλου Αδειών Γάμου  200 χ 300 mm των 200 φύλλων

Τεμάχια

3

40,000

120,000

28,800

148,800

13

22110000-4

25.041-0226

Βιβλίο σταχωμένο πρωτοκόλλου ενστάσεων κλήσεων Κ.Ο.Κ.Διαστάσεων 240χ340 των 100 φύλλων

Τεμάχια

2

35,000

70,000

16,800

86,800

14

22110000-4

25.041-0108

Βιβλίο Σταχωμένο Πρωτοκόλλου Τέλεσης Πολιτικών Γάμων  200 Χ 300 mm των 200 φύλλων

Τεμάχια

2

40,000

80,000

19,200

99,200

15

22110000-4

25.041-0205

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 250χ340mm ΤΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ των 300 φύλλων

Τεμάχια

2

30,000

60,000

14,400

74,400

16

22110000-4

25.041-0201

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τόμοι βιβλιόδετοι-δερματόδετοι στην ράχη χρυσά γράμματα.Διαστάσεων 300χ220mm των 250 φύλλων

Τεμάχια

40

40,000

1600,000

384,000

1984,000

17

22110000-4

25.041-0195

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ 35χ50 με επωνυμια Δημου                   ( 20 σελίδες )

Τεμάχια

50

2,000

100,000

24,000

124,000

18

22110000-4

25.041-0191

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Τεμάχια

500

2,000

1000,000

240,000

1240,000

19

22110000-4

25.041-0222

Φάκελα αλληλογραφίας ΜΠΕΖ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  250Χ350 (τυπωμένα για αρχειοθετηση δηλώσεων τελών εκδ/νων λογαριασμών)

Τεμάχια

1000

0,150

150,000

36,000

186,000

20

22110000-4

25.041-0230

Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  23Χ33  τυπωμένα με το λογότυπο της  βιβλιοθήκης

Τεμάχια

500

0,150

75,000

18,000

93,000

21

22110000-4

25.041-0231

Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  11,4Χ23 τυπωμένα με το λογότυπο της βιβλιοθήκης

Τεμάχια

100

0,150

15,000

3,600

18,600

22

22110000-4

25.041-0232

Φάκελα αλληλογραφίας ΛΕΥΚΑ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  16Χ23 τυπωμένα με το λογότυπο της βιλβιοθήκης

Τεμάχια

500

0,150

75,000

18,000

93,000

23

22816000-3

25.042-0002

Μπλοκ αιτήσεων για έκδοση ληξιαρχικών πράξεων (γέννησης, Θανάτου, γάμου) Α4 των 100 φύλλων

Τεμάχια

100

4,000

400,000

96,000

496,000

24

22816000-3

25.041-0135

Μπλόκ απόδ. είσπραξης Δημ. Νεκροταφείων τριπλ. καρπονιζέ αριθμημένα (3 X 50) 170 X 245 mm των 150 φύλλων  δέσιμο αριστερα               ΑΠΌ Νο 22901

Τεμάχια

300

4,000

1200,000

288,000

1488,000

25

22816000-3

25.041-0193

ΜΠΛΟΚ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Α4 των 50 φύλλων

Τεμάχια

20

3,000

60,000

14,400

74,400

26

22816000-3

25.041-0194

ΜΠΛΟΚ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α4 των 50 φύλλων

Τεμάχια

50

3,000

150,000

36,000

186,000

27

22816000-3

25.041-0028

Μπλόκ Μπονάκι κίτρινα λαϊκών αγορών (επαγγελματίες-μικροπωλητές) Αριθμημένα 200 Χ 90mm των 50 φύλλων   δέσιμο αριστερα             ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ τιμή 10 ευρώ ΑΠΌ Νο 60001

Τεμάχια

400

0,900

360,000

86,400

446,400

28

22816000-3

25.041-0027

Μπλόκ Μπονάκι ρόζ λαϊκών αγορών (αγρότες-παραγωγοί) Αριθμημένα  200 Χ 90mm των 50 φύλλων  δέσιμο αριστερα  ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ τιμή 5 ευρώ ΑΠΌ Νο 89501

Τεμάχια

700

0,900

630,000

151,200

781,200

29

22816000-3

25.041-0063

Μπλόκ πράξης τέλεσης πολιτικού γάμου 270 X 400mm καρμπονιζέ 3χ150 φύλλων

Τεμάχια

10

30,000

300,000

72,000

372,000

30

22816000-3

25.041-0228

ΜΠΛΟΚ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΤΩΝ 4χ 50 ΦΥΛΛΩΝ ( προσοχή εκτυπωση & πίσω όψη

Τεμάχια

20

15,000

300,000

72,000

372,000

31

22816000-3

25.041-0229

ΜΠΛΟΚ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΤΕΤΡΑΠΛΟ 16χ24 ΤΩΝ 4*25 ΦΥΛΛΩΝ  δέσιμο αριστερα ΑΠΌ Νο

Τεμάχια

40

12,000

480,000

115,200

595,200

32

30163000-9

25.041-0099

Κάρτες Ελεγχόμενης Στάθμευσης  Διαστάσεων 170 Χ 90cm Αριθμημένες,με τα δύο χρώματα του Δήμου  ( Κόκκινο Μινωικό-Πράσινο Κυπαρισσί) εκτύπωση 2 όψεων, σε χαρτί ιλουστρασιόν,εκτύπωση ξυστό όπου απαιτείται.Όπως το υπόδειγμα της Υπηρεσίας. Συσκευασία των 100 τεμαχίων. Νο από 280001

Τεμάχια

20000

0,080

1600,000

384,000

1984,000

33

30199240-4

25.041-0196

Φάκελος για ανοιγμα οικ. Μερίδας 25*35mm

Τεμάχια

2000

1,000

2000,000

480,000

2480,000

34

30199792-8

25.041-0202

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Εβδομαδιαίο 350χ500 με Επωνυμια Δημου             ( 20 σελίδες )

Τεμάχια

100

2,000

200,000

48,000

248,000

35

22110000-4

25.041-0233

Βιβλίο σταχωμένο 250 X 350mm ταξινόμησης εγγράφων μηνιαίο με 31 φύλλα αριθμημένα 130gr

Τεμάχια

5

10,000

50,000

12,000

62,000

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

 

 

14400,000

3456,000

17856,000

                   
                   
                   
                   

ΣΥΝΟΛΟ:

14400,000

Φ.Π.Α. 24%:

3456,000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:

17856,000

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 03/05/2017 ηµέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

           Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης