Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»  συνολικού προϋπολογισμού 31.376,71 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 

2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 28 / 07 /2017 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας,  ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την σύμβαση «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  04 /08 /2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10: 00 : π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 506,07  ευρώ.

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα    - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  –  Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την   ΚΥΑ  2/82452/002 12- 11- 2008  ενδεικτικά  σας αναφέρομε  ότι  η δημοσίευση γίνεται  με γραμματοσειρά   7 στιγμάτων   και διάστιχο  8,5  στιγμών

Ta  έξοδα  Δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ