Διαγωνισμός για τη μελέτη αποκατάστασης δημοτικού κτιρίου στην 25ης Αυγούστου αρ.3

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ     Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016
(ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016)

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση του διώροφου δημοτικού κτιρίου στην οδό 25ης Αυγούστου αρ. 3, συνολικής επιφάνειας 340m2. H μελέτη περιλαμβάνει αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου, γεωτεχνική μελέτη και έρευνα, εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος τεκμηρίωσης-διερεύνησης του φέροντος οργανισμού, στατική μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού, Η/Μ μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου.

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής