Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών διακίνησης αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

Η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας & υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου και για χρονικό διάστημα ενός έτους  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός: 46.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/01/2016 ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.