Παράταση της διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

Ηράκλειo       27 /1 /2017

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  με αριθμό 5312/16-1-2017 ( ΦΕΚ 121/24-1-2017,τ.Β), η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014(Α΄118) ,όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 31-3-2017 ( ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί).

Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 1η-04-2017.

Υπενθυμίζεται ότι τα Περιφερειακά Συμβούλια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ανανεώνουν τις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που είχαν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και τα Δημοτικά Συμβούλια τις άδειες των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, που έχουν τη μόνιμη κατοικία στο Δήμο τους.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4264/2014, στο Δημοτικό Κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου (τηλέφωνο 2813409515).