Επανάληψη προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού

Επανάληψη προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η περίληψη της προκήρυξης.

Η επαναληπτική προκήρυξη.