Aνακοίνωση για τον διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης για την πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία

Aνακοίνωση για τον διαγωνισμό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας & ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου»

Συλλογή προφορών για την προμήθεια Αναλώσιμα Είδη / Μελάνια Εκτυπωτών για τη ΔΕΠΑΝΑΛ

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ/ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνολικού ενδεικτικού κόστους 6932,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την προμήθεια Καφέ Espresso

Η Επιτροπή Προμηθειών της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Καφέ Espresso, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 31/01/2017 και ώρα 14.00 στα γραφεία της, οδός Λ.Πλαστήρα & Ρωμανού,  στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτήριο Ε, 1ος όροφος ιδιοχείρως. Ο χρόνος διάρκειας του διαγωνισμού ορίζεται, ως αρχή η 12/01/2017 και τελευταία ημέρα η 31/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου.

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΄΄ με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής :α)Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο.

β) Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα υπόλοιπα είδη.

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Προμήθεια συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ και Προϋπολογισμού 40.000,00 ΕΥΡΩ, μαζι με το ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) των Νόμων 4412/2016, 3463/2006, 3852/2010 και 4250/2014 καθώς και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας.

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλατείας Αγ.Μύρωνα

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ CPVS 45223500-1 , με συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό  15.707,62  ΕΥΡΩ , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)...

Δημιουργία παιδικής χαράς στα Σταυράκια

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ CPVS 45212130-6, με συνολικό προϋπολογισμό 51.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 41.128,36 ΕΥΡΩ , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους μέχρι τις 20/01/2017 και ώρα 14:00, από τα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλειου. Οδός Διονυσίου 13α - Ν. Αλικαρνασσός....

Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην 880 για την μετατροπή του σε Συνεργείο

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 880 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό  69.973,49  € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

 

Διαγωνισμός για τη Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό   Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την “ Εργασία Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων  Πρασίνου  Δήμου Ηρακλείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας.

Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων εντός Διοικητικών ορίων του Δήμου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων - Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκηρύσσει την 17-01-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το έργο "Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου" προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

Προμήθεια ειδών ρουχισμού, υπόδησης κ.λ.π. για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας

Προμήθεια   Ειδών ρουχισμού υπόδησης έτους 2016 του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου

Εκπόνηση Μελέτης για τη φέρουσα ικανότητα και τον ανασχεδιασμό της πρώην Παιδ/κής Ακαδημίας

Η μελέτη αφορά στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και στον ανασχεδιασμό του σχολικού συγκροτήματος της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, συνολικής έκτασης 2.580m2. H μελέτη περιλαμβάνει αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος τεκμηρίωσης-διερεύνησης του φέροντος οργανισμού, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του εδάφους θεμελίωσης και στατική μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού του συγκροτήματος.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών του Προσώπων.

 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2016 του Δήμου Ηρακλείου, του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ηρακλείου, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου  Ηρακλείου, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.