Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για προμήθεια αθλητικών T-SHIRT

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: Προμήθεια αθλητικών T-SHIRT (μακό μπλουζάκια χωρίς γιακά λευκά & χρωματιστά), για τις δραστηριότητες και το προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης νέου ανελκυστήρα Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω προϋπολογισμού  70.680,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Διακηρύξεις υπηρεσιών για καταστήματα ΔΕΠΤΑΗ

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Καθαρισμό Δημοτικής Παραλίας Καρτερού»

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, για «Καθαρισμό Δημοτικής Παραλίας Καρτερού» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Απεντομώσεις – Μυοκτονίες δημοτικών χώρων»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Απεντομώσεις – Μυοκτονίες δημοτικών χώρων» και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διακήρυξη εκπόνησης μελέτης αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου του 21ου Δ.Σ.

Η μελέτη αφορά την εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του διώροφου κτιρίου  και του ισόγειου βοηθητικού κτίσματος  του 21ου Δημοτικό Σχολείου Ηρακλείου και οι προτάσεις επισκευής ή ενίσχυσης του κτηρίου εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την ανάλυση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Διαμονή για τη διοργάνωση Ανδρόγεια 2017»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για ΔΙΑΜΟΝΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΑΝΔΡΟΓΕΙΑ 2017     και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη διερεύνηση του αποθέματος δημοτικών κτηρίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή υπηρεσιών για την Διερεύνηση του αποθέματος δημοτικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου και κατηγοριοποίηση σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες» στο πλαίσιο του έργου Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MED»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Διαμονή για τη διοργάνωση 26α Καζαντζάκεια»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ««Υπηρεσία:  «ΔΙΑΜΟΝΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ   26α   ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΑ »    και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Μετακινήσεις Παγκρήτιου Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την«ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ –ΠΚ Β΄ΚΑΙ ΜΙΝΙ»  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές

Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών Επιστολικής Αλληλογραφίας & Υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης Επιστολικής Αλληλογραφίας & Υπηρεσιών ταχυμεταφορών   από και προς τo Δήμο», προϋπολογισμού 58.041,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί  ότι την 15 /05 /207 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση. Οι προσφορές μπορεί να σταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  22 / 05 /2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10: 00 : π.μ. έως10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικού υλικού

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια χημικού υλικού και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813-409000 fax 2810-229207 Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Τμήμα για τις « Εργασίες συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερικών μετα υλικών Δήμου Ηρακλείου ετους 2017» για τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου.

Προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης οδών

Διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 09-05-2017 ημέρα  Τρίτη  και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Αγ. Τίτου 1, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης οδών», προϋπολογισμού 74.396,90 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για την εκτέλεση δημοσίων έργων

O Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται για το έτος 2017 να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων  με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, στις παρακάτω   κατηγορίες:

Μειοδοτικές δημοπρασίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για τη μίσθωση ακινήτων για στέγαση δύο ΚΕΠΑ

Το Δ.Σ.  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  διακηρύσσει ότι θα διενεργηθούν δύο μειοδοτικές δημοπρασίες ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Ι ΚΕΠΑ και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ’ ΜΗΤΕΡΑ. Αναλυτικά:

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για εκπόνηση μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

O Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων για την εκπόνηση μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Πρόσκληση για την προμήθεια «Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων»

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια «Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017» και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός συντήρησης κτιρίου και μετατροπής του σε κατάστημα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό 285.000,00 €.

Πρόσκληση για την προμήθεια & εγκατάσταση μονάδας ελέγχου αντλιών Πρατηρίου Καυσίμων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ελέγχου αντλιών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Μονώσεις Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου»

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με προϋπολογισμό 560.000,00 €.

Διαγωνισμός για την ανάθεση της διαμόρφωσης των οδών Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ.Καλοκαιρινού

O Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού», συνολικού προϋπολογισμού 4.594.450,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Διαγωνισμοί εκμίσθωσης κυλικείων σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει οκτώ Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείων σχολείων στον Δήμο Ηρακλείου.

Διαγωνισμοί εκμίσθωσης κυλικείων σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει δύο Δημόσιους Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου Μύρωνα (Άγιος Μύρων Τ.Κ. 700 13) και του σχολικού συγκροτήματος 8ου Γυμνασίου-7ου Λυκείου Ηρακλείου (Γ. Ξηρουδάκη 17 Τ.Κ. 714 09)

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.