Δημότης

Στην ενότητα που ακολουθεί, ο δημότης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τον Δήμαρχο της πόλης, τη δομή της διοίκησης του Δήμου, τις Δημοτικές υπηρεσίες, τους Δημοτικούς φορείς, τους Οργανισμούς καθώς και ένα σύντομο ιστορικό του Δήμου και του Δημαρχείου.